My web market

Regulamin

Wróć do listy stron


Zamieszczanie i edycja Ogłoszeń

1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Targowisko.org wymaga:

   1. wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Targowisko.org, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe) a następnie

   2. dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.

 

2. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i trwa co do zasady 30 dni. Po upływie 30 dni od rozpoczęcia Emisji Ogłoszenia w Serwisie, Użytkownik może nieodpłatnie odświeżyć np. Ogłoszenie:

a) Ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca oraz Usługi i Firmy;

b) w kategoriach Dom i Ogród oraz Elektronika, Użytkowników, którzy choć raz wystawili Ogłoszenie jako firma.

3. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu.

4. Ogłoszenie może być zamieszczone wyłącznie w języku polskim (nie dotyczy ogłoszeń zamieszczanych w kategorii Praca).

5. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, adresów stron internetowych, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Adres e-mail, numer telefonu lub numer komunikatora internetowego mogą być zamieszczane wyłącznie we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w sposób naruszający niniejsze postanowienie mogą być usunięte.

6. Ogłoszenie nie może dotyczyć poszukiwania Towaru. Nie dotyczy to kategorii Usługi i Firmy (oferty firm).

7. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

8. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry (z wyłączeniem kategorii, w której jest publikowane), usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.

9. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.

10. Po upływie 30 dni od zakończenia emisji Ogłoszenie zostaje automatycznie usunięte z Targowisko.org. po 14 dniach od zakończenia emisji.

11. W czasie zamieszczania lub publikacji Ogłoszenia , Użytkownik może skorzystać z dodatkowej usługi tzw. Odświeżenia Ogłoszenia.

12. Operator uprawniony jest do przyznawania Użytkownikowi np. w ramach akcji promocyjnych, czy konkursów, punktów rabatowych, które wykorzystać można w terminie 90 dni od dnia ich uzyskania.

Zasady korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich użytkownicy portalu Targowisko.org mogą z niego korzystać.

Wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków, których celem jest zagwarantowanie wszystkim użytkownikom bezpiecznego korzystania z witryny.

1. Portal Targowisko.org nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

2. Portal Targowisko.org. zastrzega sobie prawo usunięcia/zablokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

3. Portal Targowisko.org.net nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna. Portal Targowisko.org w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań.

4. Portal Targowisko.org, jego przedstawiciele oraz pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego Targowisko.org, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem oraz wysokości ofert cenowych.

5. Portal Targowisko.org zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia konta Użytkownika/ogłoszenia, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego

Regulaminu, a w szczególności: spam, reklam konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych oraz używanie słów powszechnie uznawanych za wulgarne.

6. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Użytkownicy serwisu ogłoszeniowego, zobowiązują się podawać zgodne z prawdą dane kontaktowe użyte w ogłoszeniu.

8. Użytkownik serwisu ogłoszeniowego, zrzeka się roszczeń wynikających z użytkowania serwisu (zablokowanie, usunięcie, edycja ogłoszenia oraz konta użytkownika).

9. Użytkownik zobowiązuje się do umieszczania wyłącznie ogłoszeń, których przedmiotem mogą być treści zgodne z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności towary oraz usługi, którymi obrót dopuszczają przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

10. Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby oferty z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa.

11. Portal Targowisko.org przetwarza dane użytkownika, w tym numer IP, w zakresie i na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik, dodając ogłoszenie oświadcza iż zgadza się na przekazanie adresu e-mail, oraz danych umożliwiających jego identyfikację (ip, host, cookie), organom uprawnionym, a także w uzasadnionych przypadkach przekazania adresu e-mail, nr IP i wszelkich danych jakie posiadamy osobie/firmie, na której szkodę działa użytkownik.

12. Użytkownik powinien zadbać o to, aby nagłówki ogłoszeń były związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych. Treść ogłoszenia nie powinna być wprowadzana wyłącznie wielkimi literami.

13. Załącznik nr 1. Zabrania się zamieszczania treści lub materiałów łamiących przepisy prawa, zasady współżycia społecznego oraz prawa osób trzecich, w szczególności:

 • a) Zabronione jest zamieszczanie ogłoszeń tej samej treści/usługi lub produktu częściej niż raz na 7 dni

 

 • b) Zabronione jest zakładanie wielu kont dla jednego użytkownika, Używanie więcej niż jednego adresu e-mail czy konta prowadzi do ich zablokowania i traktowane jest jako SPAM.

 

 • c) Treść ogłoszeń podlega moderacji, nie będą zamieszczane ogłoszenia o treści obraźliwej, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii  bądź budzące uzasadnione podejrzenie co do legalności oferowanych przedmiotów lub usług.

 

d) Zakazuje się zamieszczać ogłoszenia typu "napisz e-mail, aby uzyskać więcej informacji". Tekst, który można dodać do ogłoszenia jest dostatecznie długi do opisania

 • szczegółowej oferty, a dodatkowo można tutaj dodać do ogłoszenia link. Nie będziemy tolerować wabienia ludzi e-mailami i ukrywanie podejrzanych działalności.

 • e) Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające zasady dobrego wychowania lub etykiety, propagujące przemoc lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami.

 • f) Treści naruszające dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich;

 • g) Treści mogące wprowadzić lub wprowadzające w błąd.

 • h) Treści dotyczące organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie.

 • i) Treści zawierające informacje dotyczące zachęcania lub propagowania udziału w grach hazardowych lub innych podobnych grach losowych.

 • j) Treści oferujące lub informujące o pracy wykonywanej w domu polegającej na rozsyłaniu jakichkolwiek informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 • k) Wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom portalu Targowisko.org.

 • l) Treść ogłoszenia nie powinna zawierać linków (przekierowań) do innych serwisów www (m.in. takich jak ogłoszenia w innych portalach) i Reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu Targowisko.org.

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Przedmioty zabronione  Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

   • Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;

   • Gadżety erotyczne (np. wibratory, lalki itp.).

   • Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

   • Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;

   • Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;

   • Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;

   • Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);

   • Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;

   • Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);

     • Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.

     • Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;

     • Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;

     • Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;

     • Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;

     • Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

     • Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;

     • Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:

     • Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;

     • Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;

     • Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;

     • Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;

   • 18. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.

    19. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:

     1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,

     2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

   • 20. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:

    21. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ);

   • 22. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);

    23. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;

    24. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;

    25. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);

    26. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;

    27. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;

    28. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;

    29. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;

    30. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;

    31. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;

    32. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;

    33. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;

    34. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;

    35. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.

    36. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.

    37. Bilety na mecze piłki nożnej.

    38. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej

    39. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne

    40. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).

    41. Ofert pracy:

     1. będących udziałem w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki)

     2. wymagających wpłaty zaliczki

     3. 42. Konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier (np. Steam, Origin), konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach (np. postacie, itemy) oraz klucze seryjne do tych gier.

       1. E-papierosy oraz płyny do nich (tzw. liquidy)

       2. Zarejestrowane karty SIM.

     4. Zamieszczanie Ogłoszeń następujących rodzajów Towarów jest dopuszczalne, o ile przedmioty te spełniają określone poniżej warunki a zamieszczony na stronie Ogłoszenia opis Towaru zawiera wskazane treści (Towary dopuszczone warunkowo):

       

      Lp.

      Rodzaj towaru

      Warunki

      1

      Zwierzęta inne niż wymienione w punkcie 13 powyższej listy przedmiotów zakazanych

      Sprzedający musi zagwarantować bezpieczne i humanitarne warunki transportu (najlepiej odbiór osobisty)

      2

      Dekodery NC+ i Cyfrowy Polsat

      Dekoder nie może być własnością operatorów NC+ lub Cyfrowego Polsatu

      3

      Publikacje w formie elektronicznej (np. książki, wiersze, poradniki, tzw. e-booki)

      Sprzedający musi być wyłącznym autorem publikacji lub jej wydawcą.

      4

      Oprogramowanie na licencji OEM

      Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać licencji OEM

      5

      Oprogramowanie posiadające Powszechną Licencję Publiczną GNU (GNU General Public License, tzw. GNU GPL)

      Sprzedaż oprogramowania nie może naruszać warunków licencji GNU GPL

      6

      Instrukcje obsługi sprzętu itp.

      Instrukcja może być sprzedawana razem ze sprzętem, którego dotyczy albo jako odrębny przedmiot, wówczas musi być oferowana w oryginalnej wersji papierowej lub na oryginalnym nośniku rozpowszechnianym przez producenta (tj. nie może to być kopia, w tym także elektroniczna)

      7

      Broń palna i jej istotne części

      Broń rozdzielnego ładowania (nie na amunicję scaloną) wytworzona przed rokiem 1885 lub jej replika

      8

      Amunicja (np. pociski, miny, granaty) lub jej istotne części

      Amunicja jest pozbawiona cech bojowych, nie jest wypełniona materiałami wybuchowymi, chemicznymi, obezwładniającymi lub zapalającymi ani innymi substancjami, których działanie może zagrażać życiu lub zdrowiu

      9

      Wiatrówki

      Energia pocisku nie może przekroczyć wartości 17 J

      10

      Niewypełnione (czyste) karty gwarancyjne

      Karta gwarancyjna nie może być samodzielnym przedmiotem sprzedaży, musi być dołączona do konkretnego przedmiotu, którego dotyczy gwarancja

      11

      Bony (talony) na usługi

      Bony (talony) muszą dotyczyć wyłącznie usług, a ich wartość powinna obejmować całość kwoty należnej za usługę

      12

      Bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe

      Cena biletu musi być taka sama jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena. W przypadku wymiany wartość przedmiotu musi być taka sama lub niższa jak nominalna, nadrukowana na bilecie cena.

   • 14. W przypadku złamania co najmniej jednego z w/w punktów regulaminu, portal Targowisko.org zastrzega sobie możliwość zablokowania konta użytkownika jak i ogłoszeń. W przypadku blokady ogłoszeń płatnych, użytkownik zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tytułu wniesionej wpłaty.

     

    15. W sytuacji w której, jedno ogłoszenie łamie regulamin - blokowane są wszystkie ogłoszenia użytkownika, a on sam jest informowany po przez automatycznie generowaną wiadomość o ich zablokowaniu. Jeśli nadal na stronie, dodawane będą ogłoszenia łamiące regulamin - portal Targowisko.org ma prawo zablokować dane konto i dostęp do strony, bez informowania o tym użytkownika.

    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    16. Portal Targowisko.org zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług.

    17. Przy złożonym systemie informatycznym, działającym na tak dużą skalę jak w przypadku Targowisko.org, mogą wystąpić awarie techniczne, spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem.

    18. Targowisko.org nie ponosi żadnej odpowiedzialności za awarie systemu informatycznego i nie zwraca w związku z tym żadnych poniesionych przez Użytkowników kosztów związanych z wadliwym działaniem portalu ogłoszeniowego.

    19. Serwis Targowisko.org zastrzega sobie prawo do nieodwracalnego zablokowania konta użytkownika ogłoszeń, w przypadku kilkukrotnego łamania niniejszego regulaminu. W przypadku zablokowania, blokowane są również wszelkie ogłoszenia dodane z tego konta. Portal Targowisko.org nie zwraca kosztów usługi wyróżniania ogłoszeń, w przypadku zablokowania konta użytkownika.

    Nadużywanie serwisu - Nasz serwis oraz społeczność użytkowników współpracują ze sobą, aby zapewnić prawidłowe działanie strony i bezpieczeństwo podczas korzystania z niej. Prosimy, zgłaszaj nam zauważone problemy, treści o charakterze obraźliwym lub naruszenia zasad za pomocą naszego systemu zgłoszeniowego.

     

    Ostatnia aktualizacja regulaminu: 10.22.2018

     

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Akceptuję
Back to top